Ogłoszenie dotyczące postępowania na zakup żywności dla przedszkola

Wronki, dnia 20.11.2020r.

Znak sprawy: ZPPp1.1.20     

Ogłoszenie o zamówieniu

 o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty
30 000 euro

1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Zakup wraz z dostawą produktów żywnościowych dla Przedszkola nr 2 Wronczusie we Wronkach od 04 stycznia 2021r. do 30 czerwca 2021r.

2. Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia:

 1. Przedmiot zamówienia: Zakup wraz z dostawą produktów żywnościowych dla Przedszkola nr 2 Wronczusie we Wronkach od 04 stycznia 2021r. do 30 czerwca 2021r.
 • Opis przedmiotu zamówienia: Opis Przedmiotu zamówienia jest zgodny z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień CPV z podziałem na 10 części w ilości i zakresie wskazanym w załączniku nr 1 do ogłoszenia:

Część I zamówienia:

         Mięso wieprzowe, wołowe i  produkty z mięsa wieprzowego

KOD CPV  15110000-9

Część II zamówienia:

Mięso i produkty mięsne drobiowe

KOD CPV 15112000-6, 15131500-0

Część III zamówienia:

Owoce i warzywa świeże, ziemniaki

KOD CPV 15300000-1, 03212100-1

Część IV zamówienia:

Produkty zwierzęce – jaja

KOD CPV  03142500-3

Część V zamówienia:

Owoce, warzywa  mrożone

KOD CPV 15300000-1

Część VI zamówienia:

Ryby mrożone i wędzone

KOD CPV 15200000-0

Część VII zamówienia:

Produkty mleczarskie –  nabiał

KOD CPV 15500000-3

Część VIII zamówienia:

Warzywa przetworzone – kiszonki

KOD CPV 15331000-7

Część IX zamówienia:

Pieczywo i świeże wyroby ciastkarskie

KOD CPV 15811000-6,15812100-4

Część X zamówienia:

Artykuły ogólnospożywcze

KOD CPV  15800000-6

 • Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych.
 • Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany cen oferowanych produktów przez cały okres obowiązywania umowy.

3. Kryteria oceny ofert:  najniższa cena

 1. W cenie oferty powinny być uwzględnione w szczególności wszystkie należności publicznoprawne z tytułu obrotu przedmiotem zamówienia, koszty transportu, opakowania, ewentualne ubezpieczenie w czasie dostaw, ewentualnych innych, nieprzewidzianych prac, nieuwzględnionych w opisie przedmiotu zamówienia, a niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia.
 2. Cenę ofertową, obejmującą całość przedmiotu zamówienia, stanowi cena ogółem w złotych brutto za zakup wraz z dostawą produktów żywnościowych (stanowiącą  łączną cenę w zł brutto za ilość określoną w formularzach rzeczowo – cenowych określonych odpowiednio dla każdej części)
 3. Cenę ofertową należy obliczyć drogą sporządzenia formularzy rzeczowo – cenowych ( stanowiących załączniki 6-15 do ogłoszenia), w którym Wykonawca zobowiązany jest do wskazania cen jednostkowych poszczególnych elementów rozliczeniowych i wyliczeniu w każdej pozycji kosztów poszczególnych produktów, stanowiących iloczyn liczby tych produktów oraz cen jednostkowych. Następnie należy zsumować wartości wszystkich pozycji formularzy rzeczowo – cenowych, a następnie wyliczyć wartość ogółem w zł brutto.
 4. Łączna cena oferty musi być podana liczbowo i słownie w kwocie brutto w złotych polskich (PLN), na formularzu (ofercie Wykonawcy) stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz uwzględniać całość ponoszonego przez Zamawiającego wydatku na sfinansowanie zamówienia.
 5. Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty.
 6. Zamawiający przewiduje tylko jedną cenę za oferowany przedmiot zamówienia i nie dopuszcza składania cen wariantowych.
 7. Cena jednostkowa ujęta w formularzu ofertowym nie może ulec zmianie przez cały okres realizacji zamówienia .
 8. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
 9. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

4. Termin, miejsce i godzina składania ofert:

Ofertę należy złożyć w jednej z następujących form: drogą pocztową, bądź też doręczyć do Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych we Wronkach ul. Powstańców Wlkp. 23 64-510 Wronki II piętro pokój nr 2 , do dnia 30.11.2020r. do  godz. 10:00:00

Do oferty należy załączyć:

 1. Formularz ofertowy (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia).
 2. Formularz rzeczowo – cenowy na poszczególne części zamówienia według wzoru stanowiącego załączniki od nr 6 do nr 15
 3. Oświadczenie RODO Wykonawcy (sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr  4 do ogłoszenia).
 4. Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy reprezentant Wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa lub w przypadku składania oferty wspólnej (wówczas pełnomocnictwo musi zostać udzielone do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego).
 5. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5. Termin, miejsce i godzina otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych we Wronkach ul. Powstańców Wlkp. 23 64-510 Wronki – II Piętro  pokój nr 8 dnia 30.11.2020r. o godzinie 11:00

Oferty, które złożone zostaną po terminie wyznaczonym na ich składanie, nie będą brane pod uwagę przy dokonywaniu oceny złożonych ofert.       

6. Termin wykonywania zamówienia: Od dnia 04.01.2021r. do dnia 30.06.2021r.

7. Okres gwarancji/rękojmi: nie dotyczy

8. Warunki płatności – przelew do 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonego rachunku/faktury i bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia.

9. Szczegółowych informacji na temat zamówienia udziela w godzinach urzędowania placówki osoba upoważniona przez Zamawiającego  p. Mariola Zastróżna-Prostak tel. nr (67) 2540 218, adres e-mail: kadry@sapo.wronki.pl

10. Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do kwoty 30 000 euro. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczone zostanie na stronie internetowej: sapo.bip.gov.pl

11. Opis sposobu przygotowania oferty:

I. Przygotowanie oferty:

 1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty wariantowej spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
  1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do ogłoszenia bez modyfikacji jego treści przez wykonawcę. W przypadku sporządzania przez wykonawcę własnego formularza ofertowego należy zachować formę wzoru formularza ofertowego Zamawiającego z zachowaniem treści oświadczeń i ich kolejności. Dotyczy to również załączników do oferty, których formularze wykonał Zamawiający.
  1. W przypadku załączenia do oferty innych dokumentów niż wymagane przez Zamawiającego pożądane jest, aby stanowiły one odrębną część niezłączoną z ofertą w sposób trwały. Materiały takie nie będą podlegały ocenie przez Zamawiającego.
  1. Treść oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia.
  1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  1. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
  1. Dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę tj. z dopiskiem: „za zgodność z oryginałem” lub innym równoznacznym i podpisem Wykonawcy, za wyjątkiem formularza ofertowego, który należy złożyć w formie oryginału. Możliwe jest jedynie przedłożenie kopii poświadczonej przez notariusza.
  1. Oferta winna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
  1. Jeżeli oferta będzie podpisana przez inną osobę niż wymienioną powyżej, do oferty należy dołączyć prawidłowo podpisane pełnomocnictwo rodzajowe określające jego zakres oraz podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy figurującą/e w rejestrze lub wypisie z ewidencji działalności gospodarczej.
  1. Podpis Wykonawcy winien być czytelny bądź opatrzony pieczęcią identyfikującą osobę składającą podpis.
  1. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

II. Opakowanie oferty:

a) Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie) uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert.

b) Opakowanie oferty winno zostać oznaczone nazwą (firmą), siedzibą i adresem Wykonawcy oraz opisane następująco:

    ……………………………. Nazwa (firma) i adres Wykonawcy   OFERTA   Złożona dla postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest:   Zakup wraz z dostawą produktów żywnościowych dla Przedszkola nr 2 Wronczusie we Wronkach od 04 stycznia 2021r. do 30 czerwca 2021r.   Znak sprawy: ZPPp1.1.20      Nie otwierać przed dniem 30.11.2020r., godzina 11:00  

c) Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie czy przedwczesne lub przypadkowe otwarcie oferty.

12. Jeżeli w postępowaniu złożone zostaną oferty, w których zaoferowane są identyczne kwoty za realizację zamówienia, wówczas Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. W opisanej sytuacji cena zaoferowana przez Wykonawcę nie może być wyższa niż zaoferowana w złożonej wcześniej ofercie.

13. Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
 2. Załącznik nr 2 –  Formularz ofertowy
 3. Załącznik nr 3 – Wzór umowy
 4. Załącznik nr 4 – Obowiązek informacyjny RODO Wykonawca
 5. Załącznik nr 5 – Obowiązek informacyjny RODO Zamawiający
 • Załącznik nr 7 – Formularz rzeczowo – cenowy dla części II
 • Załącznik nr 8 – Formularz rzeczowo – cenowy dla części III
 • Załącznik nr 9 – Formularz rzeczowo – cenowy dla części IV
 • Załącznik nr 10 – Formularz rzeczowo – cenowy dla części V
 • Załącznik nr 11 – Formularz rzeczowo – cenowy dla części VI
 • Załącznik nr 12 – Formularz rzeczowo – cenowy dla części VII
 • Załącznik nr 13 – Formularz rzeczowo – cenowy dla części VIII
 • Załącznik nr 14 – Formularz rzeczowo – cenowy dla części IX
 • Załącznik nr 15 – Formularz rzeczowo – cenowy dla części X

Pełna dokumentacja dotycząca postepowania została umieszczona na stronie internetowej: http://sapo.bip.gov.pl w zakładce „Zamówienia publiczne do 30 ty. euro”