Rozkład dnia

6:30 – 8:20

Zabawy w kącikach zainteresowań, praca z zespołem dzieci lub indywidualna praca z dzieckiem zdolnym. Czynności porządkowe, ćwiczenia poranne, schodzenie się dzieci, czynności opiekuńcze, zabawy swobodne, tworzenie okazji do wymiany informacji, rozmowy indywidualne z dziećmi, dyskutowanie, zabawy ruchowe, kontakty z rodzicami.

8:20 – 8:30

Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne, czynności samoobsługowe, śniadanie – wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych.

8:30 – 9:00

Śniadanie.

9:00 – 9:45

Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową, zajęcia, zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego.

9:45 – 10:00

Gry i zabawy ruchowe.

10:00 – 10:30

Zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego.

10:30 – 11:00

Drugie śniadanie.

11:30 – 12:00

Zabawy ruchowe, zabawy swobodne, zabawy inspirowane zajęciami przedpołudniowymi lub wynikające z potrzeb, zainteresowań dzieci, zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

12:00 – 12:30

Obiad.

12:30 – 13:30

Kwadrans na bajkę, słuchanie muzyki, bajkoterapia, ćwiczenia relaksacyjne.

Dzieci starsze – zabawy dowolne w sali lub na powietrzu, spacery, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zajęcia wyrównawcze, wspieranie rozwoju dzieci poprzez: zabawy dydaktyczne, ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe, itp., zabawy ruchowe, zabawy konstrukcyjne, zabawy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, zabawy kołowe, rysowanie.

Dzieci młodsze – odpoczynek.

13:30 – 14:30

Podwieczorek

14:30 – 16:30

Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia słownikowe, praca wyrównawcza, indywidualne, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, prace porządkowe, tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci, rozmowy indywidualne, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, rozchodzenie się dzieci.