Regulamin

Regulamin Przedszkola nr 2 „Wronczusie”

 1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, w wyjątkowych przypadkach dzieci 2,5 letnie.
 2. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 630 – 1630.
 3. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia. Szczegółowe zasady organizacji przedszkola reguluje Statut Przedszkola, dostępny na stronie internetowej przedszkola.
 4. Rodzice zobowiązani są do przyprowadzania dzieci do godziny 830 i odbierania w ustalonych porach.
 5. Dzieci z przedszkola mogą odbierać wyłącznie rodzice, opiekunowie prawni, osoby upoważnione na piśmie. Dzieci nie będą wydawane osobom nietrzeźwym.
 6. Spóźnienie lub nieobecność dziecka do przedszkola należy zgłosić telefonicznie lub aplikację KidsUp.
 7. Nieodebranie dziecka do godziny 1630, przy jednoczesnym braku kontaktu z rodzicami, osobami upoważnionymi, skutkuje zawiadomieniem organów policji.
 8. Do przedszkola nie wolno przyprowadzać dzieci chorych. W przypadku choroby zakaźnej, zatrucia pokarmowego dziecka, rodzice zobowiązani są do niezwłocznego zawiadomienia nauczycielki lub dyrektora przedszkola. Po przebyciu choroby rodzice dostarczają nauczycielce zaświadczenie lekarskie o możliwości przebywania dziecka w grupie.
 9. Rodzice zobowiązani są do regularnej opłaty za wyżywienie i pobyt dziecka w przedszkolu w terminie do 15 każdego miesiąca. Jeżeli w przeciągu miesiąca rodzic nie ureguluje odpłatności za wyżywienie i pobyt dziecka w przedszkolu dyrektor placówki ma prawo skreślić dziecko z listy przedszkola.
 10. Wszystkie zmiany w korzystaniu z przedszkola powinny być zgłaszane na piśmie do dyrektora, nauczyciela przed rozpoczęciem następnego miesiąca, którego ma dotyczyć zmiana.
 11. Organem reprezentującym rodziców w przedszkolu jest Rada Rodziców pracująca w oparciu o Regulamin Rady Rodziców.
 12. Przedszkole realizuje zadania wychowawczo-dydaktyczne i opiekuńcze we współpracy z rodzicami (opiekunami), organizacjami społecznymi oraz instytucjami kulturowo – oświatowymi.
 13. W przedszkolu nie wolno podawać dziecku jakichkolwiek leków. Rodzice dzieci alergicznych zobowiązani są przynieść od lekarza zaświadczenie.
 14. Do ogrodu i na spacer wychodzą wszystkie dzieci. Nie ma możliwości na życzenie rodziców pozostawienia dziecka w tym czasie w przedszkolu.
 15. Rodzice i osoby pełniące funkcję opiekunów umożliwiają dziecku samodzielne: rozbieranie i ubieranie się (bez pośpieszania dziecka). Ubiór dziecka powinien być wygodny, bezpieczny i dostosowany do warunków atmosferycznych .
 16. Przedszkole realizuje zadania opiekuńcze w zakresie niesienia dzieciom pomocy psychologiczno- pedagogicznej w formie zajęć specjalistycznych: rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne, o charakterze terapeutycznym, logopedyczne.
 17. Dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego prowadzone są zajęcia rewalidacyjne.
 18. Przedszkole współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną zapewniając w miarę potrzeb konsultację i pomoc na odrębnych zasadach.
 19. Informacji o dziecku udzielają tylko nauczyciele pracujący w grupie, specjaliści lub dyrektor przedszkola.
 20. Wszystkie sprawy dotyczące pracy wychowawczo-dydaktycznej rodzice powinni kierować w pierwszej kolejności do nauczycieli wychowawców.
 21. Rodzice indywidualnie ubezpieczają dziecko od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 22. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za zabawki i wartościowe rzeczy przynoszone przez dzieci do przedszkola.
 23. Rodzice zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania nauczycieli wychowawców o zmianie telefonów kontaktowych, adresu zamieszkania dziecka.
 24. Dziecko powinno przebywać w przedszkolu nie więcej niż 9 godzin dziennie.