Statut

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

1.Przedszkole Nr 2 we Wronkach zwane dalej „przedszkolem” jest przedszkolem publicznym.

2.Siedziba przedszkola znajduje się we Wronkach Przy Pl. Wolności 6
3.Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Wronki

4.Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Wielkopolski Kurator Oświaty.

5. Ustalona nazwa używana przez przedszkole brzmi: Przedszkole nr 2 we Wronkach „Wronczusie”

64-510 Wronki, Pl. Wolności 6 tel. 67250621

NIP 7871975990, REGON 570302314

6.Na wniosek Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców organ prowadzący może nadać przedszkolu imię.

7.Ilekroć w niniejszym statucie mowa jest o rodzicach dziecka oznacza to również prawnych opiekunów dziecka sprawujących opiekę rodzicielską na podstawie prawomocnego wyroku sądu rodzinnego.

8.Założenia ogólne:

1) Przedszkole może być czynne 11 godzin dziennie w dni robocze. Godziny pracy przedszkola ustala się w każdym roku szkolnym z uwzględnieniem potrzeb rodziców. W związku z tym, czas pracy przedszkola może być skrócony lub wydłużony. Godziny pracy w danym roku szkolnym określone są w arkuszu organizacji pracy przedszkola.

2) Na wniosek rodziców organ prowadzący przedszkole w porozumieniu z dyrektorem przedszkola po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej może wyrazić zgodę na przedłużenie czasu pracy placówki powyżej 11 godzin dziennie.

3) Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i nauczanie przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych corocznie w arkuszu organizacyjnym przedszkola. Dniami wolnymi od pracy z wychowankami są dni ustawowo wolne od pracy.

4) Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez:

a) Gminę Wronki

b) Rodziców w formie opłat za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dochody gromadzone na rachunku Gminy Wronki

5) Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w Ustawie o finansach publicznych. Podstawą gospodarki finansowej przedszkola jest „Plan dochodów i wydatków” na dany rok kalendarzowy zwany „planem finansowym”.

6) Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej od 8.00 do 13.

7) Opłata za każdą godzinę świadczeń wykraczających poza czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę (po godz.13 i przed 8) ustalana jest zgodnie z aktualnie obowiązującą uchwałą Rady Miasta i gminy Wronki w wysokości do 1zł za pełną godzinę.

Opłata za godzinę świadczeń będzie wnoszona proporcjonalnie do czasu faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu. Zakres ww. świadczeń obejmuje:

 1. Działania opiekuńcze dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości dziecka zapewniającemu bezpieczne funkcjonowanie podczas zajęć w przedszkolu i poza przedszkolem:

a) przygotowanie miejsca do zabawy, wypoczynku i snu dziecka,

b) nadzór nauczyciela i pracownika obsługi nad wypoczywającym dzieckiem,

c) nadzór nauczyciela nad dzieckiem w trakcie jego samodzielnych, indywidualnych zabaw w Sali i na powietrzu;

2) zajęcia wpływające na rozwój strefy intelektualno-poznawczej i korygujące wady postawy;

3) przygotowanie dziecka do udziału w przedszkolu oraz środowiskowych konkursach, imprezach artystycznych i okolicznościowych;

4)zajęcia umożliwiające realizację programów autorskich i innowacyjnych poszerzających podstawę programową wychowania przedszkolnego;

5) gry i zabawy:

a) wspomagające rozwój fizyczny i psychiczny dziecka,

b) wspomagające i korygujące wady wymowy dziecka, c)tematyczne wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny,

d) rozwijające zainteresowania dziecka otaczającym go światem.


9) Ewidencja liczby godzin korzystania przez dziecko z odpłatnych świadczeń udzielanych przez przedszkole prowadzona jest przez przedszkole na podstawie zapisów w dzienniku zajęć przedszkolnych prowadzonym przez opiekuna oddziału przedszkolnego oraz zapisów w systemie monitoringu ewidencjonującego godzinę odbioru dziecka z Sali lub ogrodu przez rodziców, opiekunów prawnych lub inną upoważnioną przez nich osobę.

10)Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników przedszkola.

11)Wysokość stawki żywieniowej ustala dyrektor przedszkola na podstawie analizy kosztów żywienia w porozumieniu z organem prowadzącym.

12)Rodzice co miesiąc wnoszą opłaty:

a)opłatę wnoszoną z góry za wyżywienie w terminie ustalonym przez dyrektora przedszkola.

b)opłatę z dołu za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę wnosi się w okresach miesięcznych, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy;

13)W przypadku odpłatnego korzystania przez więcej niż dwoje dzieci z tej samej rodziny z przedszkola prowadzonego przez Gminę Wronki, ustala się dla każdego dziecka miesięczną opłatę za korzystanie ze świadczeń 50% zniżki na trzecie i każde kolejne dziecko.

14) opłaty nie obejmują kosztów wyżywienia dziecka oraz kosztów zajęć dodatkowych organizowanych przez przedszkole na zlecenie rodziców.
15)Opłatę wnosi się przelewem na wskazany przez dyrektora przedszkola numer rachunku bankowego.

16)Przedszkole gwarantuje każdemu dziecku jednakowy, równy dostęp do oferty edukacyjnej (w tym bezpłatnych zajęć dodatkowych) dostosowanych do potrzeb i możliwości dziecka i rozwijających jego osobowość:

 1. Zajęcia dodatkowe organizowane w godzinach funkcjonowania przedszkola są bezpłatne dla rodziców
 2. Wszystkie zajęcia organizowane w przedszkolu, w tym zajęcia dodatkowe, są realizowane w ramach zadań statutowych przedszkola.

c) Za realizację oferty edukacyjnej (w tym bezpłatnych zajęć dodatkowych) odpowiada dyrektor przedszkola.

d) Zajęcia organizowane są na wniosek rodziców, ale ostateczną decyzję o ich organizacji podejmuje dyrektor przedszkola.

e) Aby zorganizować te zajęcia dyrektor może:

 powierzyć ich prowadzenie nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu,

 zatrudnić nowych nauczycieli, posiadających odpowiednie kompetencje,

 podpisać umowę z podmiotem zewnętrznym (nie zwalnia to dyrektora przedszkola z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i o opieki nad nimi)

f) sposób dokumentowania tych zajęć określają odrębne przepisy.

g) Dyrektor przedszkola może wynająć podmiotowi zewnętrznemu pomieszczenie na prowadzenie działalności edukacyjnej. Zajęcia te powinny odbywać się po zakończeniu zajęć wychowania przedszkolnego oferowanych przez przedszkole.

h) Zajęcia dodatkowe, finansowane przez rodziców mogą być organizowane po godzinach funkcjonowania przedszkola.

16) Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności materialnej za cenne rzeczy i zabawki przyniesione przez dzieci do przedszkola.

Rozdział II

Cele i zadania przedszkola

§2

1.Przedszkole realizuje

Następujące cele i zadania wynikające z Ustawy o Systemie Oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, a w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego:

1)zapewnia opiekę, wychowanie i nauczanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa,

2)zapewnia wszystkim dzieciom pełny rozwój umysłowy, moralno-społeczny, emocjonalny oraz fizyczny zgodnie z ich możliwościami i potrzebami psychofizycznym i w warunkach poszanowania godności osobistej, z wykorzystaniem własnej inicjatywy dziecka,

3)realizuje bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej w oparciu o program wychowania przedszkolnego dopuszczony do użytku przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej lub poszczególnych jej członków, programy autorskie, własne pisane zgodnie z podstawą programową i aktualnie obowiązującymi przepisami oraz projekty, przedsięwzięcia edukacyjne, 4)zapewnia organizację zajęć dodatkowych, z uwzględnieniem w szczególności potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci,

5)kształtuje umiejętność współżycia i współdziałania w zespole niejednorodnym; uczy poczucia odpowiedzialności za drugiego człowieka,
6)umożliwia dzieciom wychowanie w poczuciu przynależności narodowej; etnicznej; językowej i religijnej,

7)wspomaga indywidualny rozwój dziecka oraz współdziała z rodziną w przygotowaniu do nauki w szkole, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych uwzględnia stopień i rodzaj niepełnosprawności, w przypadku dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym uwzględnia ich potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz predyspozycje.

8)udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez współpracę z zespołem poradni psychologiczno–pedagogicznych, psychologiem i innymi specjalistami na terenie placówki oraz instytucjami działającymi na rzecz dzieci,

9)konsekwentnie przestrzega praw dziecka oraz upowszechnia wiedzę o tych prawach,

10)zapewnia wychowankom bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania opieki,

11)przedszkole zapewnia wychowankom prawo do właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-edukacyjnego uwzględniają
a)zaspokajania potrzeb dziecka,

b)aktywności,

c)indywidualizacji.

2.Celem wychowania przedszkolnego, zgodnie z podstawą programową, jest:

1)wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,

2)budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,

3)kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,

4)rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,

5)stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,
6)troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,

7)budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,

8)wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,

9)kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,

10)zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
11)przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych, a w przypadku dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – rozwijanie świadomości istnienia odmienności językowej i kulturowej;

12) Promowanie ochrony zdrowia, tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o swoje zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym

13) Systematyczne uzupełnianie za zgodą rodziców realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i rozwoju.

14) Prowadzenie preorientacji zawodowej mającej na celu wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami oraz pobudzanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień

3.Praca wychowawczo- dydaktyczna prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego, uwzględniającego całość podstawy programowej wychowania przedszkolnego, wybranego spośród innych przez Radę Pedagogiczną lub poszczególnych nauczycieli i dopuszczonego przez dyrektora przedszkola. Istnieje również możliwość pracy na podstawie programu własnego zatwierdzonego w trybie przewidzianym przepisami prawa. Dopuszczenie programu do użytku odbywa się na podstawie procedury opracowanej przez dyrektora przedszkola.

4.Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w planie rocznym przedszkola i w miesięcznych planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych oraz w planie nadzoru pedagogicznego na dany rok szkolny.

5.Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposób oddziaływań do wieku, zainteresowań i możliwości rozwojowych dziecka, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:
1)zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,
2)zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa pod każdym względem,
3)stosuje w swoich działaniach przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki oraz przepisy przeciwpożarowe,
4)współpracuje z ośrodkami psychologiczno-pedagogicznymi i poradniami specjalistycznymi zapewniając w miarę potrzeb konsultacje i pomoc.
6.W ramach posiadanych możliwości Przedszkole nr 2 Wronczusie we Wronkach organizuje i udziela wychowankom i ich rodzinom oraz nauczycielom pomoc psychologiczno-pedagogiczną poprzez:
1)rozpoznawanie środowiska wychowanków,
2)rozpoznawanie potencjalnych możliwości psychofizycznych dziecka oraz indywidualnych jego potrzeb rozwojowych i edukacyjnych i umożliwianie ich zaspokajania,
3)rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka, 4)organizowanie różnorodnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
5)wspieranie dziecka uzdolnionego,
6)podejmowanie działań profilaktyczno – wychowawczych wynikających z programu wychowawczo-dydaktycznego przedszkola i wspieranie nauczycieli w tym zakresie.
7)prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków, nauczycieli i rodziców,
8)wspieranie nauczycieli i dzieci w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci,
9)udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania i wychowania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, utrudniające sprostanie tym wymaganiom,
10)wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
11)umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli.
12)Zajęcia wymienione w ust. 1pkt 3, 5 i 6 mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy
7.Zadania,o których mowa, realizowane są we współpracy z:
1)rodzicami,
2)nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola,
3)poradniami psychologiczno – pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi,
4)innymi przedszkolami, szkołami i placówkami,
5)podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży, 6)placówkami doskonalenia nauczycieli.
8.Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

9.Pomocy psychologiczno-pedagogicznej przedszkole może udzielać tylko za zgodą rodziców/prawnych opiekunów.

10.Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu może być udziela na wniosek:

2)rodziców,
3)nauczyciela, w szczególności wychowawcy i nauczyciela prowadzącego zajęcia specjalistyczne,

4)psychologa,

5)poradni psychologiczno pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, 6)dyrektora przedszkola,
7)asystenta rodziny,

8)kuratora sądowego,
9)pracownika socjalnego,
10)pielęgniarki środowiskowej

11.Pomoc psychologiczno-pedagogiczną świadczona jest uczniom, gdy jej potrzeba zorganizowania wynika w szczególności z:
1)niepełnosprawności ucznia;
2)niedostosowania społecznego;
3)zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
4)z zaburzeń zachowania i emocji;
5)szczególnych uzdolnień;
6)specyficznych trudności w uczeniu się;
7)z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
8)choroby przewlekłej;
9)sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
10)niepowodzeń szkolnych;
11)zaniedbań środowiskowych;
12)trudności adaptacyjnych.


12.Pomoc psychologiczno – pedagogiczna organizowana jest w przedszkolu zgodnie z „Procedurą udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem.
1)Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola.
2)Wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania pomocy psychologiczno –pedagogicznej dyrektor ustala biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizacje tych form.
3)Zadaniem nauczycieli i specjalistów jest rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci uczęszczających do przedszkola, w tym ich zainteresowań i uzdolnień.
4)W przypadku stwierdzenia, że dziecko wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną nauczyciele i specjaliści oraz inne ww. osoby informują o tym niezwłocznie dyrektora przedszkola.
5)Na podstawie diagnozy pedagogicznej nauczyciele danej grupy tworzą grupowy program pomocy psychologiczno-pedagogicznej określając formy tej pomocy, czas oraz okres jej realizacji.
6)Na podstawie badań przesiewowych specjaliści przygotowują program terapii: indywidualnie dla dziecka – jeśli jest taka konieczność lub dla grupy dzieci – przy zbieżnych potrzebach rozwojowych.
7)Nauczyciele i specjaliści wspólnie podejmują decyzję o konieczności wykonania bądź nie –pogłębionych badań specjalistycznych w poradni psychologiczno-pedagogicznej lub medycznej oraz możliwości zespołu pedagogicznego w zakresie rozwoju zdolności dzieci.
8)Na podstawie wyżej wymienionych działań i ustaleń dyrektor sporządza przy pomocy członków Rady Pedagogicznej informację dla rodziców dziecka.
9)Informacja dla rodziców, o objęciu ich dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną zawiera opis form i sposób udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, okresów jej trwania oraz wymiaru godzin.
10)Gdy dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nauczyciele i specjaliści:
a)dokonują wielospecjalistycznej oceny poziomu jego funkcjonowania,
b)opracowują indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny uwzględniający zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej
c)nie rzadziej niż raz w roku szkolnym, dokonują oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej na podstawie powtórnej wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka,
d)dokonują oceny efektywności danej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, po zakończeniu jej udzielania,
e)w miarę potrzeb dokonują modyfikacji programu.
10.

1)rodzice dzieci z orzeczeniem zaburzeń rozwojowych: Asperger i Autyzm, mogą wystąpić do organu prowadzącego o asystenta dla dziecka w czasie jego pobytu w przedszkolu.
11)Dyrektor przedszkola zatwierdza zajęcia edukacyjne oraz zintegrowane działania i zajęcia określone w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, które realizować będą nauczyciele we współpracy ze specjalistami; przekazuje informację rodzicom, w sposób wyżej opisany.

12)Do 15 kwietnia nauczyciele i specjaliści dokonują oceny efektywność i pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielonej dziecku objętemu pomocą, które realizuje obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne; ocena ta jest uwzględniana przy sporządzaniu informacji o gotowości szkolnej, przekazywanej rodzicom do 30 kwietnia.
13)Do 15 czerwca nauczyciele i specjaliści dokonują oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej pozostałym dzieciom w danym roku szkolnym, dokonując oceny określają wnioski i zalecenia dotyczące dalszej pracy z dzieckiem, w tym zalecone formy, sposoby i okresy udzielania dalszej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
14)Dokumentacja udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz dokumentacja badań i innych czynności uzupełniających dla każdego dziecka gromadzona jest w formie teczki i przechowywana jest w przedszkolu zgodnie z obowiązującymi procedurami wewnętrznymi.
12.Szczegółową organizację zajęć specjalistycznych oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie określają odrębne przepisy.
13.Dzieci z niepełnosprawnością, zagrożone niedostosowaniem społecznym i przewlekle chore mogą być przyjęte do oddziału ogólnodostępnego przedszkola.
14.Przedszkole, po otrzymaniu orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego, zapewnia dzieciom, których ww. orzeczenie dotyczy:
1)realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,
2)odpowiednie warunki do nauki i środki dydaktyczne wspomagające proces edukacji w miarę możliwości finansowych przedszkola,
3)realizację programu wychowania przedszkolnego dostosowanego do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych z wykorzystaniem odpowiednich form i metod pracy dydaktycznej i wychowawczej,
4)indywidualne zajęcia specjalistyczne wspomagające proces edukacji w wymiarze określonym przez organ prowadzący,
5)integrację ze środowiskiem rówieśniczym

Rozdzia łIII Organy przedszkola i ich kompetencje

§3 1.Organami przedszkola są:
1)Dyrektor przedszkola,
2)Rada Pedagogiczna,
3)Rada Rodziców.
2.Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.
3.Dyrektor Przedszkola:
1)Dyrektor przedszkola powoływany i odwoływany jest na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty.
2)Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu dla zatrudnionych w przedszkolu pracowników pedagogicznych, pracowników administracji i obsługi.
3)Dyrektor przedszkola jest jednoosobowo odpowiedzialny za placówkę i prowadzoną w niej działalność, a w szczególności za:
a)tworzenie dzieciom optymalnych warunków do rozwoju;
b)organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola, organizację pracy w placówce;
c)kierowanie polityką kadrową przedszkola, w tym m.in.: zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola, przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom;
d)występowanie z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników placówki,
e)dysponowanie środkami finansowymi przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;
f)zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy i przepisami przeciw pożarowymi;
g)zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w zasie zajęć organizowanych przez przedszkole;
h)prawidłowe przeprowadzenie procesu rekrutacji dzieci do przedszkola, powoływanie komisji rekrutacyjnej i przyjmowanie dzieci zgodnie z ich ustaleniami;
i)organizację indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego w porozumieniu z organem prowadzącym;
j)powiadamianie dyrektora szkoły w obwodzie którego mieszka dziecko o spełnianiu przez nie obowiązku odbycia rocznego przygotowania w zakresie wychowania przedszkolnego,
k)dopuszczenie do użytku przedstawionych przez Radę Pedagogiczną lub poszczególnych nauczycieli programów wychowania przedszkolnego zgodnych z podstawą programową,
l)wszystkie decyzje podejmowane przez pracowników w ramach ich kompetencji.
m)organizowanie zajęć dodatkowych określonych w art. 64 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Systemie Oświaty;
n)odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.
4)Do obowiązków Dyrektora należą także:
a)przewodniczenie Radzie Pedagogicznej i realizacja jej uchwał podjętych w ramach kompetencji stanowiących;
b)wykonywanie czynności związanych z awansem zawodowym nauczycieli tzn. zapewnienie nauczycielom ubiegającym się o awans prawidłowego przebiegu stażu, dokonywanie oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, powoływanie i przewodniczenie komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli stażystów ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego, nadanie stopnia awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego, praca w składzie komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego oraz w komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego;
c)przygotowanie arkusza organizacji pracy przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu;
d)organizowanie pomocy specjalistycznej dla dzieci z niepełnosprawnościom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających do przedszkola;
e)planowanie i odpowiedzialność za realizowanie planu finansowego przedszkola zgodnie zobowiązującymi przepisami;
f)przynajmniej raz w roku dokonanie kontroli obiektów należących do przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów (z ustaleń kontroli sporządza się protokół, kopię protokołu dyrektor przekazuje organowi prowadzącemu)
g)ustalenie ramowego rozkładu dnia na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców, (prawnych opiekunów),
h)podejmowanie decyzji o skreśleniu dziecka z listy wychowanków na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej,
i)współpraca z rodzicami, organem prowadzącym, instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi, a także ze środowiskiem lokalnym;
j)podawanie do publicznej wiadomości do 1 września zestawu programów wychowania przedszkolnego, które będą obowiązywały od początku następnego roku szkolnego,
k)współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników,
l)administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z regulaminem;

m) wykonuje uchwały Rady Gminy Wronki w zakresie działalności przedszkola

n) wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające zgodność przetwarzania danych osobowych przez przedszkole z przepisami o ochronie danch osobowych
o)wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.
5)Dyrektor sprawuje nadzór pedagogiczny nad wszystkimi zajęciami prowadzonymi w przedszkolu i wykonuje następujące zadania:
a)organizuje ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy przedszkola,
b)kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola,
c)wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, a w szczególności organizuje szkolenia i narady, motywuje do doskonalenia i rozwoju zawodowego przez organizowanie szkoleń, narad i konferencji oraz poprzez systematyczną współpracę z placówkami doskonalenia zawodowego nauczycieli, przedstawia nauczycielom wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego
d) opracowuje plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia Radzie Pedagogicznej w terminie do 15września roku szkolnego, której dotyczy plan,
e)plan nadzoru, o którym mowa w ust. D uwzględnia plan nadzoru pedagogicznego przedstawiony przez Ministra Edukacji Narodowej, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, wyniki nadzoru z poprzedniego roku szkolnego oraz zadania wynikające z planu pracy na bieżący rok szkolny. f)gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy zgodnie z odrębnymi przepisami oraz gromadzi informacje niezbędne do planowania doskonalenia zawodowego nauczycieli. 6)Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców niezgodnych z przepisami prawa i powiadamia o tym niezwłocznie organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w przypadku stwierdzenia jej niezgodności z prawem po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego . Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
7)W wykonywaniu swoich zadań Dyrektor Przedszkola współdziała z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców, a w szczególności:
a)koordynuje ich działania, zapewnia bieżący przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi organami Przedszkola,
b)w przypadku wyrażenia sprzecznych opinii i organizuje spotkania negocjacyjne zainteresowanych organów przedszkola.
8)Dyrektor przedszkola po wyrażeniu pozytywnej opinii przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców może wyrazić zgodę na podjęcie w przedszkolu działalności przez stowarzyszenia i organizacje, których statutowym celem jest działalność wychowawcza wśród dzieci albo rozszerzenie form pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej przedszkola na wcześniej uzgodnionych warunkach.
9)W czasie nieobecności dyrektora zastępstwo pełni nauczyciel wskazany przez dyrektora na podstawie pełnomocnictwa.

4.RadaPedagogiczna:

1) Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
2)W skład Rady Pedagogicznej wchodzą dyrektor przedszkola i wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zapraszane przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
3)Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
4)Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, który nie może być sprzeczny z niniejszym statutem i obowiązującymi przepisami.
5)Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy w szczególności:
a)uchwalenie statutu przedszkola;
b)uchwalanie Regulaminu Rady Pedagogicznej
c)opracowanie i zatwierdzenie planu rocznego lub programu rozwoju placówki;
d)wybranie zestawu programów wychowania przedszkolnego do dnia 15 czerwca każdego roku poprzedzającego rozpoczęcie roku szkolnego, w którym będą obowiązywały i wystąpienie z wnioskiem zawierającym uzasadnienie wyboru do dyrektora przedszkola o dopuszczenie programu doużytku.
e)dokonywanie zmian w ustalonym zestawie programów wychowania przedszkolnego odbywa się na wniosek nauczyciela lub Rady Pedagogicznej, jednak nie w trakcie roku szkolnego;
f)podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, zajęć i programów autorskich,
g)ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;
h)podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków w trakcie roku szkolnego.
i)ustalanie sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki.) występowanie z wnioskami w sprawach organizacji dodatkowych zajęć edukacyjnych, do których zalicza się: zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania oraz zajęć prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów.

j) osoby biorące udział w zebraniu rady Pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na tym zebraniu, które mogą naruszyć dobra osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola
6)Rada Pedagogiczna opiniuje:
a)projekt planu finansowego przedszkola;
b)kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora, powołanego z grona członków Rady Pedagogicznej
c)wnioski o nagrody i wyróżnienia;
d)organizację pracy placówki;
e)propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom dodatkowych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia.
7)Rada Pedagogiczna wyłania ze swojego grona dwóch przedstawicieli, biorących udział w komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola
8)Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem zawartym w planie rocznym oraz na wniosek przewodniczącego lub 1/3 członków Rady.
9)Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 liczby jej członków.
10)Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia Rady. Członkowie Rady są również zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców, a tak że nauczycieli i innych pracowników przedszkola. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom.
11)Rada Pedagogiczna może występować do organu prowadzącego z wnioskiem o odwołanie dyrektora oraz do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty o zbadanie i ocenę działalności przedszkola, dyrektora lub nauczyciela zatrudnionego w placówce.
12)Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej, jeśli jest ona sprzeczna z prawem i powiadamia o tym organ prowadzący.

5.Rada Rodziców:
1)Rada Rodziców jest organem społecznie działającym na rzecz przedszkola, wspierającym jego działalność statutową, stanowiącym reprezentację wszystkich rodziców.
2)Rada Rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, określający wewnętrzną strukturę i tryb pracy, szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych do rady rodziców przedszkola. Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola i obowiązującymi przepisami.
3)Rada Rodziców współdziała z pozostałymi organami przedszkola.
4)W skład Rady Rodziców wchodzą – po 3 przedstawicielach rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału; przy czym w wyborach jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
5) Kompetencje Rady Rodziców:
a)Rada Rodziców uchwala:
▪ regulamin Rady Rodziców
▪obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do dzieci, realizowany przez nauczycieli;
b)opiniuje:
▪ program i harmonogram poprawy efektywności wychowania przedszkola,
▪ plan pracy przedszkola lub program rozwoju,
▪ plan finansowy, składany przez dyrektora przedszkola,
▪ wyraża opinię na temat pracy nauczyciela na wniosek dyrektora przedszkola podczas uzyskiwania przez nauczycieli kolejnych stopni awansu zawodowego;
c) Rada Rodziców może występować do Dyrektora i Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego przedszkole lub organy sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.
6)W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady ustalania, zbierania i wydatkowania funduszy określa regulamin działalności Rady Rodziców.
7) Rada Rodziców może inicjować i organizować formy bezpośredniej pomocy dotyczącej bieżącej działalności przedszkola.

6. Współdziałanie organów przedszkola ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju wychowankom oraz podnoszenie poziomu rozwoju przedszkola. Ustala się następujące zasady współdziałania poszczególnych organów przedszkola:
1) każdy z nich działa i podejmuje decyzje w ramach swoich kompetencji określonych w Statucie Przedszkola,
2) każdy z nich na bieżąco wymienia informacje o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach.
7. Wszelkie spory pomiędzy organami przedszkola rozstrzyga dyrektor drogą rozmów i negocjacji ze stronami, uwzględniając ich ustawowe kompetencje.
1) Sposób rozwiązywania sporów między organami przedszkola:
a) Organy przedszkola działają zgodnie z prawem.
b) Podstawową zasadą jest ugodowe rozwiązywanie konfliktów.
c) Sprawy sporne między organami rozstrzyga dyrektor przedszkola.
d) Na terenie przedszkola zabronione są wszelkie działania agresywne skierowane do innej osoby. Zabrania się używania wulgarnych słów, zwrotów i gestów.
2) Tryb rozwiązywania sporów między dyrektorem przedszkola i Radą Pedagogiczną Dyrektor i Rada Pedagogiczna powinni dążyć do polubownego załatwiania sporów w toku:
a) indywidualnych rozmów,
b) nadzwyczajnych posiedzeń Rady Pedagogicznej zwoływanych na wniosek dyrektora lub Rady Pedagogicznej – wciągu 7 dni od zgłoszenia wniosku,
c) nadzwyczajnych posiedzeń Rady Pedagogicznej, z udziałem organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny – wciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
3) W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu należy złożyć odwołanie:
a) do organu sprawującego nadzór pedagogiczny – w zakresie działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej,
b) do organu prowadzącego –w zakresie spraw finansowych i administracyjnych.
4) Tryb rozwiązywania sporów między Dyrektorem Przedszkola, a Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców:
a) Dyrektor, Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców dążą do polubownego załatwiania sporu w toku:
▪ indywidualnej rozmowy nauczycieli z rodzicami,
▪ indywidualnej rozmowy nauczyciela z rodzicami (z udziałem dyrektora),

▪ indywidualnej rozmowy dyrektora z rodzicami,
▪ zebrania z rodzicami zwołanego na wniosek rodziców, nauczycieli bądź dyrektora wciągu 2 tygodni od złożenia wniosku do dyrektora przedszkola,
▪ zebrania z rodzicami (z udziałem organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny) zwoływanego na wniosek rodziców, nauczycieli bądź dyrektora w ciągu miesiąca od złożenia wniosku do dyrektora przedszkola.
5) W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu Rada Rodziców (rodzic) ma prawo zwrócić się do:
a) organu sprawującego nadzór pedagogiczny – w zakresie działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej;
b) organu prowadzącego – w zakresie spraw finansowych i administracyjnych.
6) Spory między organami przedszkola mogą być rozstrzygane przez komisję pojednawczą. Komisję pojednawczą powołuje dyrektor spośród członków Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. W jej skład wchodzi po dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców oraz dyrektor jako przewodniczący (jeśli nie jest stroną w konflikcie). Jeśli dyrektor jest stroną w konflikcie, to na jego miejsce jest powołany inny przedstawiciel Rady Pedagogicznej.
7) Strony zwaśnione prezentują własne stanowiska komisji pojednawczej, a komisja ustala sposób głosowania odnośnie rozwiązywanego problemu.
W razie braku porozumienia stanowisko zajmują przedstawiciele organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Rozdział IV

Organizacja Przedszkola

§4

1.Przedszkole funkcjonuje Cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.
2.Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola najpóźniej do 30 kwietnia poprzedzającego roku szkolnego.
3.Arkuszorganizacji zatwierdza organ prowadzący przedszkole.
4.W arkuszu organizacji przedszkola zamieszcza się w szczególności:
1) liczbę oddziałów, liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów,
2) liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych,
3) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący,
4) czas realizacji podstawy programowej,
5)inne dane, konieczne do zaplanowania prawidłowej organizacji pracy przedszkola.
5. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową oraz dopuszczone do użytku przez dyrektora przedszkola programy wychowania przedszkolnego.
6.Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60minut.
7.W okresie zmniejszonej frekwencji dzieci, Dyrektor Przedszkola i Rada Pedagogiczna mogą ustalić wewnętrznie inną organizację pracy oddziałów, kierując nauczycieli do wykonywania zadań dodatkowych w placówce w czasie przeznaczonym na pracę wychowawczo – dydaktyczną pod warunkiem zachowania zasad bezpieczeństwa dzieci.
8.Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci według zbliżonego wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.
9.Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25
10. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe.
11.Czas trwania zajęć wychowawczo-dydaktycznych powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci oraz ich zainteresowań i wynosić:
1) z dziećmi w wieku 3 – 4lat – od 15 do 20minut
2) z dziećmi w wieku 5-6 lat – od 25 do 30minut
3) Ze względów organizacyjnych może nastąpić łączenie czasu zajęć dodatkowych
12. Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż 5 godzin dziennie, przy czym:
1) co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela),
2) co najmniej 1/5czasu (w przypadku młodszych dzieci ¼ czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.),
3) najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego,
4) pozostały czas – 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).
13.W grupie dzieci, w których znajdują się trzylatki funkcjonuje pomoc nauczycielki.
14. W czasie zajęć poza terenem przedszkola jednej osobie dorosłej nie wolno powierzać więcej niż dziesięcioro dzieci.
15. Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach co roku zatwierdza organ prowadzący.
16. W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciele prowadzą swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.
17. Ramowy rozkład dnia ustalany jest przez Dyrektora Przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i edukacyjne, jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców. Ramowy rozkład dnia określa czas realizacji podstawy programowej oraz harmonogram zajęć dodatkowych prowadzonych przez specjalistów.

Ramowy rozkład dnia obejmuje:

– Dzienny czas pracy poszczególnych oddziałow dostosowany do wniosków rodziców,

– Następujące pory posiłków:

Śniadanie 8.30

II śniadanie 10.30

Obiad 12.00

Podwieczorek 13.30


18.Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb , możliwości psychofizycznych i zainteresowań dzieci. Rozkład ten umieszcza się w dzienniku zajęć danej grupy i podaje do wiadomości rodziców.
19. Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 125.
20. W przedszkolu jest 5 oddziałów.
21. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:
1)sale zajęć dla poszczególnych oddziałów wraz z łazienkami,
2) gabinet specjalistów,
3) pomieszczenia administracyjno – gospodarcze,
4) kuchnię,
5) szatnie dla dzieci,
6) ogród przedszkolny.
22. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi urządzeniami, dostosowanymi do wieku dzieci.
23. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci w ogrodzie.
24. Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa podczas tych form pracy oraz sposób ich dokumentowania określa oddzielny dokument.
25. Dziecko do przedszkola winno być przyprowadzane i odbierane przez rodziców lub inną osobę pisemnie przez nich upoważnioną powyżej 18 roku życia, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.
26. Upoważnienie pisemne powinno zawierać imiona i nazwiska rodziców lub prawnych opiekunów, adres zamieszkania, serie i numery dowodów tożsamości, numery telefonów oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej, serię i numer dowodu tożsamości, miejsce zamieszkania, numer telefonu oraz deklarację zgody na udostępnienie danych osobowych.
27. Osoby upoważnione w każdym przypadku odbierają dzieci bezpośrednio od nauczycielki danego oddziału.
Dodatkowo odnotowują godzinę wyjścia dziecka z przedszkola poprzez kartę zbliżeniową w rejestratorze wyjść.
28. Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.


29. Pracownicy przedszkola mają prawo odmówić wydania dziecka osobom będącym w stanie nie trzeźwym, bez względu na to, czy jest to rodzic, czy osoba upoważniona do odbioru dziecka.
30. O każdej odmowie wydania dziecka rodzicowi nauczyciel niezwłocznie informuje dyrektora przedszkola lub osobę przez niego wskazaną na mocy pełnomocnictwa. W przypadku gdy nauczyciel nie wyda dziecka, dyrektor wspólnie z nauczycielem podejmują wszelkie czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka lub innymi osobami upoważnionymi do odbioru dziecka.
31. Dziecko mus być przyprowadzone do budynku przedszkola i oddane pod opiekę pracownikowi przedszkola. W każdym innym przypadku Przedszkole nie przejmuje odpowiedzialności za dzieci.
32. Dzieci mogą być przyprowadzane do przedszkola od godziny otwarcia określonej w arkuszu organizacji na dany rok szkolny do godziny 8.30 z uwzględnieniem warunków określonych poniżej.
33. W przypadku nieodebrania dziecka do godziny ustalonej jako godzina zamknięcia przedszkola nauczyciel powinien niezwłocznie powiadomić rodziców (prawnych opiekunów) o tym fakcie oraz zapewnić opiekę dziecku do czasu przybycia rodziców.
34. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczyciel powiadamia dyrektora przedszkola o zaistniałym fakcie.
Dyrektor podejmuje decyzję o powiadomieniu policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami ( prawnymi opiekunami) dziecka.

35. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez prawomocny wyrok lub orzeczenie sądowe
36. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem jest następujący:
1)Dzieci przebywające w przedszkolu są pod opieką nauczycielki, która organizuje im zabawy, zajęcia dydaktyczno –wychowawcze zgodnie z realizowanym programem i miesięcznym planem zajęć.
2)Dziecko uczęszczające na zajęcia dodatkowe, organizowane w przedszkolu jest pod opieką osoby instruktora prowadzącego zajęcia.

37. Nauczyciel jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne powierzonych im dzieci.
38. Każdorazowo nauczyciel kontroluje miejsce przebywania dzieci (sale zajęć, szatnia, łazienka, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i inne narzędzia.
39. Nauczyciel opuszcza oddział w momencie przyjścia drugiej nauczycielki, informuje ją o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków.
40. Nauczyciel może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę innego pracownika przedszkola.
41. Obowiązkiem nauczyciela jest udzielenie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna.
42.Obowiązkiem nauczyciela jest powiadomienie dyrektora oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach np. temperatura.
43. W wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników przedszkola, bez względu na zakres ich czynności służbowych, w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.
44.W przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie bez zgody rodziców poza udzielaniem pierwszej pomocy w nagłych wypadkach; dzieciom nie podaje się żadnych lekarstw.
§5
1. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym i w oparciu o Regulamin Rekrutacji obowiązujący w Przedszkolu Nr 2 Wronczusie we Wronkach.
§ 6
1. Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach: 1) nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu;
2) stałych, agresywnych zachowań dziecka zagrażających zdrowiu i życiu pozostałych wychowanków i niepodjęcie przez rodziców współpracy zmierzającej do rozwiązania problemu (np. podjęcia terapii lub, gdy wykorzystane zostały wszelkie możliwości zmiany tej sytuacji) powtarzających się, agresywnych zachowań rodziców dziecka w przedszkolu, łamiących normy współżycia społecznego i zasady zachowania w instytucji publicznej,
3) ukrytych ciężkich chorób dziecka, nie zgłoszonych przez rodziców;
4) zalegania z odpłatnością za przedszkole co najmniej dwa miesiące.

5) nieobecności dziecka powyżej 1 miesiąca i braku informacji ze strony rodziców, prawnych opiekunów o przyczynie nieobecności i przybliżonego terminu powrotu do przedszkola
2. W przypadku zamiaru skreślenia dziecka z listy wychowanków w sytuacji opisanej w ust.1 pkt 2) dyrektor zobowiązany jest podjąć następujące działania:
1)zawiadomić rodziców na piśmie o konieczności podjęcia współpracy z przedszkolem w zakresie zmiany zachowań dziecka,
2)zaproponować rodzicom i dziecku odpowiednią do możliwości przedszkola pomoc,
3)zawiadomić organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny o zaistniałym problemie i zamiarze skreślenia dziecka z listy wychowanków,
4)zawiadomić rodziców o podjętej decyzji na piśmie.
3. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej. O wspomnianej uchwale dyrektor powiadamia rodziców bądź opiekunów dziecka.

Rozdział V

Wychowankowie Przedszkola
§ 7

1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci od 3 do 5 lat, tak więc wychowaniem przedszkolnym objęte są dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Organ prowadzący może podjąć decyzję, że opieką przedszkolną objęte są także dzieci 6 letnie do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. W wyjątkowych sytuacjach dyrektor może przyjąć dziecko, które w dniu 1 września ma ukończone dwa lata i 6 miesięcy.
2. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.
3. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok.
4. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.
5. Orzeczenie o odroczeniu obowiązku szkolnego wydaje dyrektor właściwej obwodowo szkoły uwzględniając opinie poradni psychologiczno – pedagogicznej.
6. Dzieci w wieku 3 ,4 i 5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu.
7. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka, a w szczególności prawo do:
1) akceptacji takim jakie jest,
2) zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,
3) opieki i ochrony,
4) właściwie zorganizowanego procesu edukacji zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i pracy umysłowej odpowiadającego jego potrzebom, zainteresowaniom i możliwościom psychofizycznym, zgodnego z tempem indywidualnego rozwoju,
5) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,
6)ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,
7) ochrony i poszanowania jego godności osobistej oraz własności,
8) doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami bezpieczeństwa własnego i innych),
9)aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy,
10) odkrywania, pobudzania i wzmacniania własnego potencjału twórczego 11) znajomości swoich praw oraz obowiązków takich jak:
a) kulturalnie i z szacunkiem odnosić się do rówieśników i osób dorosłych (szanować prawa innych ludzi),
b) zachowywać się zgodnie z przyjętymi normami i zasadami akceptowanymi przez grupę i społeczność przedszkolną,
c) służyć pomocą młodszym i słabszym,
d) przestrzegać ustalonych zasad bezpieczeństwa w przedszkolu i poza nim,
e) dbać o estetykę i higienę własnego wyglądu i otoczenia na miarę swoich możliwości,
f) starać się w miarę możliwości wywiązywać z przyjętych na siebie obowiązków np. dyżurnych,
g) respektować polecenia nauczyciela i innych osób uczestniczących w procesie wychowania,
h) przyjaźnie odnosić się do świata przyrody.
8. Indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola.
9. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, wydają zespoły orzekające, działające przy poradniach psychologiczno – pedagogicznych. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie przedszkola udzielają dzieciom, zgodnie z zaleceniami zespołów orzekających, powołane przez Dyrektora Przedszkola zespoły do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
10. O zaobserwowanych, niepokojących sygnałach dotyczących zdrowia dziecka nauczycielka danego oddziału niezwłocznie powiadamia rodziców. 11. Po każdorazowej chorobie dziecka rodzice są zobowiązani do przedstawienia nauczycielce danego oddziału zaświadczenia lekarskiego, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do przedszkola.
12. Wszyscy pracownicy przedszkola są zobowiązani do:
1)jednakowego traktowania wszystkich dzieci i rodziców niezależnie od ich pochodzenia, stanu majątkowego, wyznania itp.;
2)prezentowania wzoru kultury osobistej i taktu;
3)przestrzegania praw dziecka określonych w niniejszym statucie.
13. W razie otrzymania informacji wskazującej na prawdopodobieństwo nieprzestrzegania praw dziecka ze strony rodziców (opiekunów) Dyrektor przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej powiadamia właściwe instytucje takie jak Policja lub Sąd Rodzinny.
14. Wychowankowie mogą być ubezpieczeni od nieszczęśliwych wypadków. Opłatę za ubezpieczenie pokrywają rodzice.
Rozdział VI
Rodzice – prawa i obowiązki
§ 8
1. Do podstawowych obowiązków rodziców (prawnych opiekunów) dziecka należy:
1)przestrzeganie niniejszego Statutu, respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców
2)przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub przez upoważnioną przez rodziców osobę powyżej 18-go roku życia, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,
3)terminowe uiszczanie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu,
4)informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu,
5)niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.
2. Rodzice mają obowiązek poinformować na piśmie Dyrektora Przedszkola o swojej czasowej nieobecności lub wyjeździe i ustanowionym pełnomocnictwie notarialnym i sprawowaniu opieki nad dzieckiem przez osoby trzecie.
3. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są do współdziałania ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.
4. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są zobowiązani:
1)dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej,
2)zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia,
3)wspierać nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka.
5. W przypadku nie przyprowadzenia dziecka przez rodziców na obowiązkowe zajęcia do przedszkola Rada Pedagogiczna może podjąć Uchwałę o skreśleniu dziecka z listy wychowanków.
§ 9
1. Rodzice mają prawo do:
1)zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola i planów pracy w danym oddziale,
2)uzyskania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, 3)uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb, wspomagać, 4)uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn i trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
5)wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji i opinii na temat pracy przedszkola,
6)wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i sprawującemu nadzór pedagogiczny.
§10
1. Współpraca przedszkola z rodzicami oparta jest na wzajemnych uzgodnieniach i obejmuje następujące formy:
1)konsultacje indywidualne z inicjatywy nauczyciela lub rodziców z dyrektorem, nauczycielami, specjalistami;

2)zebrania grupowe i dni otwarte;
3)zajęcia otwarte;
4)zajęcia dla rodziców i dzieci w ramach programów własnych, realizowanych przez poszczególnych nauczycieli;
5)imprezy środowiskowe;
6)udział rodziców w uroczystościach;
7)kierowanie dziecka do specjalistów (logopedy, psychologa itp.);
8)kąciki dla rodziców , kąciki plastyczne, informacje grupowe;
9)inne wzajemnie ustalone.
2. Częstotliwość wzajemnych spotkań rodziców i nauczycielek poświęconych wymianie informacji i dyskusji na tematy wychowawcze zależy od nauczyciela prowadzącego oddział i od rodziców.
3. Celem współpracy przedszkola z rodzicami (prawnymi opiekunami) jest: 1)pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i objęcia go natychmiast pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
2)systematyczne informowanie o dziecku, jego zachowaniu i rozwoju; 3)uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu działań; 4)wzajemna pomoc w realizacji programów, planów i systemów opracowanych przez nauczycieli.

Rozdział VII

Pracownicy Przedszkola

§ 11

 1. Pracownikami Przedszkola są:
  1)dyrektor,
  2)nauczyciele,
  3)nauczyciele – specjaliści: logopeda, pedagog terapeuta
  4)nauczyciele realizujący zajęcia dodatkowe,
 1. Nauczyciele – wychowawcy opiekujący się oddziałem przedszkolnym
 2. Nauczyciele wspomagający
 3. pracownicy administracji i obsługi:, sekretarka, woźne oddziałowe/pomoce nauczyciela, woźny- konserwator, kucharka, pomoce kuchenne, intendent.
  2. Liczbę pracowników administracji i obsługi oraz liczbę nauczycieli w tym nauczycieli specjalistów co roku zatwierdza organ prowadzący w arkuszu organizacji przedszkola.
  3. Nauczyciele:
  1)Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawcza i opiekuńczą zgodnie z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora programami, odpowiada za jakość i wynik tej pracy, szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.
  2)Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu wychowanków.
  3)W sytuacji wyższej konieczności nauczyciel może pozostawić dzieci pod opieką innej osoby dorosłej zatrudnionej w przedszkolu.
  4)Nauczyciel tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci oraz ich zainteresowania i zdolności, dąży do kształtowania procesów rozwojowych oraz do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystanie ich własnej inicjatywy.
  5)Nauczyciel wspiera samodzielnie działania dziecka i pomaga w dostrzeganiu problemów rozwiązywania ich, uczy zasad postępowania, umożliwia dokonywanie wyborów, wspiera działania twórcze w różnych dziedzinach aktywności.
  6)Nauczyciel tworzy okazje do pełnienia przez dziecko różnych ról w układach interpersonalnych ze szczególnym zwróceniem uwagi na rolę dziecka w rodzinie, grupie przedszkolnej oraz w środowisku.
  7)Nauczyciel pomaga dziecku w budowaniu systemu wartości – dobro, prawda, miłość, piękno, przyjaźń.
  8)Nauczyciel uczy dzieci wzajemnego współdziałania i wspomagania w sytuacjach trudnych. Prowadzi zajęcia z zakresu empatii.
  9)Nauczyciel pomaga dzieciom w rozwijaniu odpowiedzialności poprzez samodzielne wywiązywanie się z podejmowanych zadań oraz uczyć szacunku do pracy swojej i innych.
  10)W pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciel współpracuje z psychologiem, logopedą oraz innymi specjalistami służącymi pomocą w rozwiązywaniu problemów.
  11)Nauczyciel planuje i prowadzi pracę dydaktyczną wychowawczą, opiekuńczą; gromadzi dokumentację swojej pracy, ponosi odpowiedzialność za jej jakość.
  12)Nauczyciel prowadzi dziennik zajęć przedszkola, w którym dokumentuje przebieg pracy wychowawczo – dydaktycznej z wychowankami w danym roku szkolnym. W dzienniku zajęć wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona dzieci, daty i miejsca ich urodzenia, adresy zamieszkania dzieci, , nazwiska i imiona rodziców (prawnych opiekunów) oraz adresy ich zamieszkania, adres poczty elektronicznej rodziców i numery ich telefonów oraz tematy przeprowadzonych zajęć, a także godziny przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola. W dzienniku odnotowuje się obecność dzieci na zajęciach w danym dniu. Dziennik zawiera ponadto informację dotyczącą realizowanego programu wychowania przedszkolnego, ramowy rozkład dnia danego oddziału uwzględniający czas realizacji programu pracy wychowawczo – dydaktycznej oraz czas zajęć dodatkowych prowadzonych przez specjalistów. Dziennik jest zapisem pracy dokonanej. Wpisu dokonuje się codziennie po skończeniu zajęć. Do zapisu można czynić adnotacje ważne dla pracy wychowawczo – dydaktycznej. Nauczyciel prowadzi dokumentację oddziału zgodnie z obowiązującymi przepisami i ustaleniami Rady Pedagogicznej.
  13)Nauczyciel stosuje twórcze i nowatorskie metody nauczania i wychowania w ścisłej współpracy z domem rodzinnym dziecka. Inicjuje i organizuje imprezy o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym
  14)Nauczyciel korzysta w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, doradcy metodycznego, opiekuna stażu i Rady Pedagogicznej. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe poprzez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, uzyskuje wyższe stopnie awansu zawodowego, wykorzystuje nabyte umiejętności w pracy z dziećmi.
  15)Nauczyciel prowadzi i dokumentuje obserwację pedagogiczną, mającą na celu poznanie zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci zdrowych i z niepełnosprawnością.
  16)Nauczyciel prowadzi analizę gotowości dziecka 6-letniego do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna), której wyniki ma obowiązek przekazać rodzicom do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.
  17)Prowadzi pracę wyrównawczą z wychowankami i dokumentuje ją. 18)Nauczyciele i specjaliści współdziałają wzajemnie ze sobą oraz z rodzicami dziecka w sprawach wychowania, nauczania i opieki. 19)Nauczyciele planują i realizują pracę dydaktyczno – wychowawczą poszczególnych grup z uwzględnieniem wymagań zawartych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz są odpowiedzialni za jej jakość.
  20)Nauczyciel wnioskuje do dyrektora przedszkola o dopuszczenia zestawów programów wychowania przedszkolnego.
  21)Nauczyciel ma prawo opracowania własnego programu edukacyjnego, który po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i zatwierdzeniu przez dyrektora może być realizowany na terenie placówki.
  22)Zgodnie z art. 63 Karty Nauczyciela nauczyciel korzysta w związku z pełnieniem obowiązków służbowych z prawa do ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy państwowych. Organ prowadzący szkołę obowiązany jest z urzędu występować w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone.
  23)Nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom.
  24)Za uchybienia przeciwko porządkowi pracy, wymierza się nauczycielom kary porządkowe zgodnie z Kodeksem pracy.
  25)Karami dyscyplinarnymi dla nauczycieli są:
  a)nagana z ostrzeżeniem,
  b)zwolnienie z pracy,
  1) zwolnienie z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczycielskim w okresie 3 lat od ukarania,
  2) wydalenie z zawodu nauczycielskiego,
  c)kary dyscyplinarne wymierza komisja dyscyplinarna,
  d)wymierzenie kary dyscyplinarnej jest równoznaczne z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczycielskim,

e)odpis prawomocnego orzeczenia wraz z uzasadnieniem włącza się do akt osobowych nauczyciela.
26)Nauczyciele specjaliści zatrudnieni w przedszkolu, otaczają opieką (jeśli uzyskają zgodę rodzica danego dziecka) wszystkie dzieci i udzielają porad oraz wskazówek do pracy rodzicom i nauczycielom.
27)Do zadań logopedy w szczególności należy:
a)diagnoza wad mowy dzieci z przedszkola zgłoszonych przez nauczycieli lub rodziców;
b)prowadzenie pracy indywidualnej z dzieckiem w celu korekty stwierdzonych wad mowy,
c)współpraca z rodzicami i nauczycielami w celu kontynuacji ćwiczeń; d)kierowanie dzieci na badania specjalistyczne uzupełniające diagnozę;
e)prowadzenie instruktażu logopedycznego dla nauczycieli wspomagającego harmonijny rozwój mowy we wszystkich grupach wiekowych; f)prowadzenie dokumentacji zgodnie z przepisami.
28)Pedagog realizuje godziny wspomagania dydaktyki dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w oddziale ogólnodostępnym wydanym przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną, zatwierdzone przez organ prowadzący w arkuszu organizacji na dany rok szkolny oraz realizuje godziny pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
29)Do zadań pedagoga należy:
a)opracowanie planu pracy indywidualnej dla dziecka z orzeczeniem oraz dla dzieci objętych terapią,
b)prowadzenie pracy indywidualnej i w małych zespołach, w celu rozwoju dzieci, oraz realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
c)współpraca z rodzicami i nauczycielami w celu kontynuacji ćwiczeń, d)kierowanie dziecka na badania specjalistyczne uzupełniające diagnozę, e)prowadzenie dokumentacji zgodnie z przepisami
30)Specjaliści prowadzą dzienniki zajęć innych w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona wychowanków oraz grupę wiekową
31)Nauczyciele zajęć dodatkowych:
a)traktowani są w przedszkolu na równi z nauczycielami i obowiązują ich te same prawa, obowiązki, zasady i przepisy, które dotyczą nauczycieli, b)pracują według harmonogramu ustalonego przez dyrektora placówki,
c)są odpowiedzialni za jakość i wynik swojej pracy z dziećmi oraz za zapewnienie im bezpieczeństwa,
d)cechuje ich dyscyplina, sumienność, punktualność, takt i kultura, e)prowadzą dokumentację zgodnie z przepisami.
32)Nauczyciel przed nawiązaniem stosunku pracy ma obowiązek przedstawić Dyrektorowi informacje z Krajowego Rejestru Karnego.
4. Zasady etyki zawodowej, stosunek pracy, zasady wynagradzania oraz szczególne prawa i obowiązki nauczycieli określa Ustawa Karta Nauczyciela i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.
5. W przedszkolu są zatrudnieni pracownicy administracji i obsługi. Podstawowym ich zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymania obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.
6. Zakresy obowiązków pracowników niepedagogicznych oraz ich szczegółowe zadania ustala dyrektor przedszkola.. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują przepisy Ustawy – Kodeks Pracy i wydane na tej podstawie przepisy wykonawcze.

7. Kwalifikacje nauczycieli a także zasady ich wynagradzania określa minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz pracodawca, a kwalifikacje i zasady wynagradzania pracowników niepedagogicznych przedszkola określają przepisy dotyczące pracowników samorządowych

8. Do obowiązków nauczyciela wspomagającego należy:
1) Zadania edukacyjne:
a) dokonanie diagnozy dziecka w celu zaplanowania oddziaływańdydaktycznych,
b)opracowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych,
c) czuwanie nad realizacją kolejnych zadań opracowanego programu edukacyjno-terapeutycznego,
d) dostosowanie wymagań do potrzeb i możliwości dziecka,
e)opracowanie z nauczycielem prowadzącym strategii zajęć,
f)przygotowanie pomocy dydaktycznych, różnorodnej wersji ćwiczeń,
g) prowadzenie dziennika, do którego wpisuje tygodniowy plan swoich zajęć, zajęcia i czynności przeprowadzone w poszczególnych dniach, imiona i nazwiska dzieci objętych różnymi formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej , oraz informacje o kontaktach z osobami i instytucjami, z którymi współdziała przy wykonywaniu swoich zadań.
h) gromadzenie, w indywidualnej teczce, dla każdego dziecka objętego pomocą logopedyczną, dokumentacji badań i czynności uzupełniających prowadzonych w szczególności przez nauczyciela wspomagającego, pedagoga
2) Zadania integrujące:
a) czuwanie i wspieranie integracji między dziećmi w grupie,
b) włączanie dziecka do wszelkich imprez i uroczystości, zarówno grupowychjak i przedszkolnych,
c) czuwanie i budowanie integracji między rodzicami,
d) budowa integracji z nauczycielem prowadzącym.
3) Zadania wychowawcze:
a) informowanie rodziców o pracy dziecka na zajęciach,
b) udzielanie instruktażu dotyczącego pracy z dzieckiem w domu,
c) udzielanie porad dotyczących korzystania z dodatkowej pomocy,
d) prowadzenie integrujących zajęć grupowych.
4) Ponoszenie odpowiedzialności za ochronę przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem, nielegalnymujawnieniem lub pozyskiwaniem w stopniu odpowiednim do zadań przy przetwarzaniu danych osobowych.
5) Realizowanie innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, wynikających zbieżącej działalności.


8. Zadania pracowników nie będących nauczycielami
1)Do obowiązków sekretarki w przedszkolu należy:
a)prowadzenie zasobów kancelaryjnych
b)przyjmowanie i ewidencjonowanie korespondencji wpływającej oraz przedstawianie jej do dekretacji c)rejestrowanie listów zwykłych i poleconych w specjalnie założonym zeszycie.
d)opracowywanie pism i przepisywanie na komputerze innych pism zatwierdzonych przez dyrektora
e)przyjmowanie rozmów telefonicznych, przyjmowanie interesantów, udzielanie informacji, a w razie potrzeby kierowanie do właściwych osób według kompetencji.
f)dostarczanie i odbieranie dokumentów ze wskazanych przez dyrektora urzędów
g)zbieranie informacji potrzebnych do opracowywania sprawozdań GUS oraz raportów SIO
h)przekazywanie pracownikom poleceń dyrektora
i)dozorowanie aktualności książeczek zdrowia i badań pracowników przedszkola
k)prowadzenie księgi dzieci i absolwentów
l)prowadzenie na bieżąco rejestru dzieci uczęszczających do przedszkola ł)sporządzanie i przesyłanie listy dzieci 6-letnich do szkół rejonowych m)dbanie o powierzone mienie oraz zapobieganie wszelkim przejawom marnotrawstwa i nadużyciom
n)wykonywanie czynności służbowych najlepszej woli i staranności przy pełnym wykorzystaniu czasu pracy
o)przestrzeganie zasad tajemnicy służbowej
p)przyczynianie się do dobrego imienia placówki poprzez swoją wiedzę fachową oraz kulturalny i uczynny stosunek do współpracowników, rodziców i dzieci.
r)informowanie dyrektora o stanie załatwianych spraw i ewentualnych trudnościach.
s)załatwianie innych czynności zleconych przez dyrektora.

Zadania nauczyciela/wychowawcy opiekującego się oddziałem przedszkolnym
1.Dyrektor powierza każdy oddział przedszkolny szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą.
2.W przypadku dłuższej nieobecności wychowawcy, dyrektor może wyznaczyć na ten okres czasu innego nauczyciela, powierzając mu funkcję wychowawcy w danym oddziale.
3.Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad
uczniami, a w szczególności:
1) tworzenie warunków wspierających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie;
2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;
3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności przedszkolnej. 4.Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1.

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka;
2) wspólnie z uczniami i ich rodzicami:
a) planuje i organizuje różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące grupę/oddział przedszkolny
b) ustala treść i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy; d) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi i koordynując działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych uczniów, którym z racji szczególnych uzdolnień albo z powodu napotkanych trudności i niepowodzeń szkolnych, potrzebne jest zapewnienie dodatkowej opieki;
3) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:
a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci;
b) udzielania rodzicom pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci oraz otrzymywania od rodziców pomocy w swoich działaniach;
c) włączenia ich w sprawy życia grupy/oddziału.
4) współpracuje ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności (także zdrowotnych) oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów;
5) spotyka się z rodzicami uczniów na wywiadówkach i spotkaniach konsultacyjnych; 3. Informację o wywiadówce przekazuje się zainteresowanym poprzez tablicę do korespondencji lub aplikację KidsUp, co najmniej na tydzień przed planowanym terminem jej odbycia.
4. W wywiadówce mogą też uczestniczyć nauczyciele, którzy nie są wychowawcami.

9. Do zadań wszystkich pracowników przedszkola należy:
– sumiennie i starannie wykonywanie swojej pracy,

– Przestrzeganie czasu pracy ustalonego w placówce,

– Przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakładnie porządku,

– Przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów pożarowych,

– Dbanie o dobro zakładu pracy, chronienie jego mienia,

– przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego

10. W przedszkolu działa zespół nauczycieli ds. nowelizacji statutu, którego zadaniem jest:

– Monitorowanie zmian w prawie oświatwowym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na przepisy wskazujące konieczność zmiany statutu,

– przygotowanie dla dyrektora jako przewodniczącego Rady Pedagogicznej projektu zmian w statucie
3) Do obowiązków kucharki w przedszkolu należy:
a)przyrządzanie punktualnie zdrowych i higienicznych posiłków, b)przyjmowanie produktów z magazynu, kwitowanie ich odbioru w raportach żywieniowych i dbanie o racjonalne ich zużycie,
c)prowadzenie magazynu podręcznego,
d)utrzymywanie w stanie używalności powierzonego sprzętu kuchennego i dbanie o czystość pomieszczeń kuchennych,
e)branie udziału w ustalaniu jadłospisów,
f)zgodne z przepisami przechowywanie prób żywieniowych,
g)wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji pracy placówki.
4)Do obowiązków pomocy kuchennej należy:
a)pomoc kucharce w przyrządzaniu posiłków,
b)utrzymywanie w czystości mebli, sprzętu i naczyń kuchennych oraz pomieszczeń magazynowych,
c)załatwianie zleconych czynności związanych z zakupem i dostarczaniem żywności,
d)wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji pracy placówki.
5)Do obowiązków pomocy nauczycielki/woźnej oddziałowej należy:
a)pełnienie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do wychowanków,
b)pomaganie nauczycielowi oddziału w przygotowaniu pomocy i rekwizytów do zajęć, zabaw, ćwiczeń i gier,
c)czynne uczestnictwo w zajęciach i zabawach z dziećmi prowadzonych przez nauczyciela,
d)utrzymanie czystości w przydzielonych pomieszczeniach,
e)wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora i kierownika gospodarczego.
f)utrzymywanie czystości w powierzonych pomieszczeniach zgodnie z wymogami i przepisami SANEPID-u,
g)pełna obsługa przy posiłkach /podawanie, sprzątanie, zmywanie/, h)rozkładanie i składanie leżaków,
i)pomoc dzieciom w wykonywaniu czynności samoobsługowych, j)spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci, poleconych przez nauczyciela oraz innych, wynikających z rozkładu dnia, k)pomoc w czynnościach porządkowych podczas prowadzenia przez nauczyciela zajęć,
l)uczestniczenie w wycieczkach i spacerach poza terenem przedszkola, ł)czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci,
m)wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora i kierownika gospodarczego wynikających z organizacji pracy.
7)Do obowiązków konserwatora/woźnego przedszkola należy:
a)otwieranie i zamykanie przedszkola,
b)codzienna kontrola zabezpieczenia przed pożarem i kradzieżą, c)utrzymywanie porządku i czystości na terenie przedszkola oraz terenu należącego do przedszkola,
d)pilnowanie, aby na terenie przedszkola nie przebywały osoby nieupoważnione,
e)dbanie o odpowiedni stan techniczny budynku oraz maszyn i sprzętu w przedszkolu,
f)utrzymanie porządku w pomieszczeniach piwnicznych i innych przydzielonych pomieszczeniach,
g)sprzątanie terenu wokół przedszkola,
h)odśnieżanie dojść i wjazdów do budynku,
i)grabienie liści,
j)czuwanie i zabezpieczanie mienia przed zniszczeniem i kradzieżą, k)systematyczne kontrolowanie obiektu, zgłaszanie awarii wodno – kanalizacyjnych i elektrycznych,
l)dbanie o stan sprzętu sportowego oraz zabawek w pomieszczeniach i w ogrodzie (wykonywanie drobnych napraw w budynku i na terenie przedszkola, a także sprzętu i zabawek),
m)dbałość o powierzone urządzenia i narzędzia pracy,
n)wykonywanie prac związanych z utrzymaniem w należytym stanie ogrodu przedszkolnego – troska o roślinność,
o)w czasie wakacji i remontów usuwanie z pomieszczeń mebli i sprzętu, należyte ich zabezpieczenie .

8. Do obowiązków intendenta należą:

1)Do zadania intendenta, związane z obiegiem pieniędzy, należy:

a) zamawianie artykułów żywnościowych, zgodnie z przyjętym Regulaminem Zamówień Publicznych w przedszkolu, rozlicznie się z nich na bieżąco po uprzednim przedstawieniu rachunków do akceptacji dyrektora,
b)przyjmowanie odpłatności od rodziców i personelu na kwitariuszu K103, K104, rozliczanie dochodów DBFO.
2)Do zadań intendenta związanych z gospodarką magazynową należą:
a)sprawdzanie zgodności zakupu z rachunkiem, wpisywanie sprzętów do poręcznych ksiąg inwentarzowych oraz na liszki inwentarzowe, po ich uprzednim oszacowaniu,
b)prowadzenie kartotek materiałowych, ewidencji pozaksięgowych, aktualizacji wywieszek inwentarzowych,
c)prowadzenie dokumentacji magazynowej i finansowej zgodnie z odrębnymi przepisami,
d)terminowe rozliczanie rachunków i dokumentów,
e)ponoszenie odpowiedzialności materialnej za powierzone środki finansowe,
f)sprawowanie opieki nad całością pomieszczeń i sprzętem kuchenno-magazynowym,
g)prowadzenie magazynu środków czystości,
h)stosowanie się do innych przepisów, określających zasady produkcji i przechowywania żywności i środków czystości
i)zabezpieczenie magazynów przed pożarem, kradzieżą i zanieczyszczeniem,
j)racjonalne i oszczędne gospodarowanie powierzonymi składnikami majątku,
k)utrzymywanie czystości magazynów żywnościowych.
3)Do zadań intendenta, związanych z działalnością organizacyjno –gospodarczą należą:
a)dbanie o terminowość badań profilaktycznych dla pracowników,
b)przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich przepisów dotyczących bhp. ip/poż,
c)prowadzenie magazynu, zaopatrywanie przedszkola w żywność i sprzęt oraz środki czystości,
d)udział w szkoleniach bhp i p/poż,
e)uczestniczenie w kasacji i spisach z natury,
f)zaopatrywanie pracowników w odzież roboczą zgodnie z obowiązującymi przepisami,
g)sprawowanie opieki nad całością pomieszczeń i sprzętu;
h)kontrolowanie czystości wszystkich pomieszczeń i nadzór nad pracą pracowników obsługi (w zakresie nadzoru nad czystością pomieszczeń intendent potwierdza swoim podpisem sprawdzenie czystości we właściwych rejestrach);i)prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami przydzielonych przez Dyrektora przedszkola postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
4)Do zadań intendenta, związanych z żywieniem dzieci i personelu należą:
a)planowanie jadłospisu w porozumieniu z dyrektorem i główną kucharką, zgodnie z obowiązującymi normami i kalorycznością oraz umieszczanie jadłospisu do wiadomości rodziców, sporządzanie jadłospisów uwzględniających zasady żywienia dzieci od 2,5 do 6lat,
b)nadzorowanie sporządzania posiłków, przydzielanie racji żywnościowych dzieciom
c)wydawanie do kuchni artykułów żywieniowych za potwierdzeniem kucharza i wpisywanie ich do dziennika żywieniowego,
d)przestrzeganie stawki żywieniowej i terminów przydatności do spożycia artykułów znajdujących się w magazynie,
e)prowadzenie magazynu żywieniowego, właściwe przechowywanie produktów i zabezpieczanie ich przed zniszczeniem,
f)prowadzenie kartoteki magazynu żywnościowego,
g)nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kuchni (przygotowaniem i porcjowaniem posiłków zgodnie z normami, oszczędnym gospodarowaniem produktami spożywczymi, przestrzeganiem czystości, wykorzystaniem produktów do przygotowywania posiłków zgodnie z przeznaczeniem).
j)w celu zapewnienia jakości zdrowotnej żywności wdrażanie systemu HACCP, obowiązującego w przedszkolu wśród personelu przedszkolak)wykonywanie innych czynności zgodnie z poleceniami dyrektora, a wynikającymi z potrzeb i organizacji przedszkola


8. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy.
9. Wszyscy pracownicy mają obowiązek zapoznania się z przepisami prawa wewnętrznego obowiązującego na terenie przedszkola.
Rozdział VIII
Postanowienia końcowe
§ 12
1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – nauczycieli, rodziców i dzieci, pracowników administracji i obsługi.
2. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:
1) zapoznanie Rady Rodziców z projektem statutu i uzyskanie pozytywnej opinii, wydanej na jego temat
2) udostępnianie statutu przez Dyrektora Przedszkola na życzenie osób zainteresowanych.
3) publikację na stronie internetowej przedszkola.
§ 13
Regulamin działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postawieniami niniejszego statutu.
§ 14
Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z aktualną instrukcją kancelaryjną i odrębnymi przepisami.
§ 15
Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy

§ 16
Wszelkie zmiany niniejszego statutu mogą zostać wprowadzone na podstawie uchwały rady Pedagogicznej.
§ 17

 1. Statut przedszkola lub jego nowelizację uchwala się na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, odczytując zebranym pełny jego tekst. Członkowie Rady Pedagogicznej mają prawo do wnoszenia poprawek do proponowanego tekstu statutu. Rada Pedagogiczna głosuje nad nowelizacją statutu lub uchwala nowy statut.
 2. Nowelizacja statutu obliguje Dyrektora przedszkola do opracowania tekstu jednolitego statutu
  1. Status wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę Pedagogiczną Przedszkola Nr 2 Wronczusie .
  2. Z dniem wejścia w życie niniejszego Statutu traci moc prawną dotychczas obowiązujący Statut Przedszkola Nr 2 we Wronkach.
  Statut został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Rodziców Przedszkola Nr 2 Wronczusie we Wronkach