Ochrona danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z wymogami obowiązującego w Polsce od dnia 25 maja 2018r. Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (dalej: RODO) oraz Ustawy o ochronie danych osobowych, przedstawiamy informacje nt. przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych:

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dziecka jest Przedszkole nr 2 w Poznaniu, Plac Wolności 8 (zwane dalej: Administrator lub Przedszkole). Przedszkole jest także administratorem strony internetowej (Serwis) dostępnej pod adresem: http://przedszkole2wronki.pl/.

Z kim można kontaktować się w sprawie przetwarzania danych osobowych?

We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) pod adresem poczty elektronicznej: iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe?

Państwa dane osobowe lub dane osobowe Państwa dziecka będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (RODO art. 6, ust. 1, lit. c oraz art. 9, ust. 2, lit. g), w związku z przepisami m.in. Prawa oświatowego, Ustawy o systemie oświaty i aktów wykonawczych do tych ustaw, a także Statutu Przedszkola, w szczególności w celu:

 • realizacji wychowania przedszkolnego, w tym w stosunku do dzieci niepełnosprawnych,
 • prowadzenia dziennika zajęć, księgi ewidencji i innej dokumentacji wychowania przedszkolnego wymaganej przepisami prawa,
 • weryfikacji tożsamości osób upoważnionych przez Państwa do odbioru dzieci,
 • udzielania pomocy pedagogicznej, psychologicznej i logopedycznej,
 • prowadzenia ewidencji wydanych legitymacji przedszkolnych,
 • wydawania informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej oraz zaświadczeń,
 • organizacji wycieczek,
 • zapewnienia bezpieczeństwa i higieny oraz wyjaśniania ewentualnych wypadków osób pozostających pod opieką Przedszkola,
 • zapewnienia współpracy z innymi jednostkami oświatowymi,
 • zapewnienia odpowiednio wyposażonych pomieszczeń do nauczania, wychowania i opieki, miejsca do spożywania posiłków, placu zabaw, pomieszczeń sanitarno-higienicznych oraz szatni,
 • organizacji konkursów oraz dodatkowych wydarzeń dla dzieci.

Przez jaki okres będą przechowywane dane osobowe?

Dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

Komu mogą być przekazywane dane osobowe?

Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi współpracuje Przedszkole, tj.: dostawcom systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych, podmiotom zapewniającym asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, firmom świadczącym usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, firmom ubezpieczeniowym, firmom transportowym i świadczącym usługi noclegowe, podmiotom zapewniającym obsługę prawną, administracyjną i księgową, innym przedszkolom, szkołom oraz placówkom oświaty, współpracującym uczelniom, pielęgniarce, higienistce i stomatologowi przedszkolnemu, organowi prowadzącemu – Miastu Poznań, Kuratorium Oświaty, Ministerstwu Edukacji Narodowej oraz innym podmiotom uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów prawa.

Jakie prawa przysługują w związku z ochroną danych?

Osoby, których dane dotyczą ,mają prawo do:

 • dostępu do treści danych osobowych,
 • żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe lub nieaktualne,
 • żądania usunięcia danych gdy:
  • dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
  • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
 • żądania ograniczenia przetwarzania gdy:
  • osoby te kwestionują prawidłowość danych osobowych,
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych,
  • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom których dane dotyczą, do ustalenia, ochrony lub obrony roszczeń.

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy dane osobowe są przekazywane poza EOG?

Administrator nie przesyła danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG),

Czy dane osobowe wykorzystuje się do profilowania?

Dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym o profilowania.

Czy podawanie danych osobowych jest konieczne?

Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymagane przepisami prawa.