Procedura zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID-19

Procedura zapewnienia bezpieczeństwa w Przedszkolu nr 2 „Wronczusie” w związku z wystąpieniem COVID-19 od 1 września 2020

Procedura szczegółowo określa zasady i tryb postępowania w zakresie bezpieczeństwa na terenie przedszkoli, szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi oraz innych form wychowania przedszkolnego w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 po ich otwarciu na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 780). Wskazano w niej zadania dyrektora i pozostałych pracowników placówki wychowania przedszkolnego, organu ją prowadzącego oraz rodziców wychowanków

Podstawa prawna:

• art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.),

• wytyczne Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2020 r. wydane związku z decyzją o otwarciu przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego,

• wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567, 137) – IV aktualizacja z dnia 25.08.2010r.

Uczestnicy:

• dyrektor przedszkola,

• organ prowadzący przedszkole;

• rodzice dzieci;

• pracownicy przedszkola.

Informacje wstępne

 1. Od dnia 1 września 2020 r. w Przedszkolu nr 2 „Wronczusie” we Wronkach prowadzi się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze oraz w miarę możliwości dydaktyczne.
 2. Na terenie placówki nie przebywają osoby z zewnątrz, nie będące pracownikami.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w placówce i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w okresie ograniczonego funkcjonowania przedszkola w naszej placówce obowiązują specjalne Procedury bezpieczeństwa.

 1. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w Przedszkolu nr 2 „Wronczusie” we Wronkach zwanego dalej placówką, odpowiada dyrektor placówki.
 2. W placówce stosuje się wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, ministra rodziny, pracy i polityki społecznej oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, umieszczona na stronie internetowej placówki .
 3. Liczba dzieci w jednej grupie przedszkolnej może wynosić 25 dzieci
 4. Czas schodzenia się dzieci do przedszkola od 6.30 do 8.00. W wyznaczonym czasie rodzic przyprowadza dziecko i przy wejściu do budynku zdejmuję mu osłonę nosa i ust (w przypadku dzieci 5 i 6 letnich) oraz przekazuje dziecko pracownikowi przedszkola, który pomaga przy jego przebieraniu i odprowadza je do grupy.
 5. Do przedszkola nie będą wpuszczani: dzieci oraz pracownicy z objawami chorobowymi wskazującymi na infekcję.
 6. Po wejściu do budynku każdemu pracownikowi będzie mierzona temperatura termometrem bezdotykowym.
 7. Dzieci na wejściu głównym, będą odbierane przez wyznaczonych pracowników przedszkola (pomoce nauczycieli, sprzątaczki/woźne).
 8. W przedszkolu dzieci ani pracownicy nie muszą zakrywać ust i nosa (nie chodzą  w maseczkach), jeżeli nie jest tak wskazane w przepisach prawa lub wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia bądź Głównego Inspektora Sanitarnego a także w niniejszych Procedurach.
 9. Na czas pracy przedszkola, drzwi wejściowe do budynku przedszkola są zamykane. W okresie od 1wrzesnia 2020 roku wejście do placówki będzie wejściem głównym.
 10. Na tablicy ogłoszeń w holu, na korytarzu, w kuchni, w każdej Sali, gdzie przebywają dzieci, w pomieszczeniu izolacyjnym znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie placówki.

Dyrektor placówki zapewnia:

 1. Sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie z pomieszczeń przedszkola, placu zabaw oraz sprzętów i zabawek znajdujących się w placówce;
 2. Płyn do dezynfekcji rąk – przy wejściu do budynku, na korytarzu oraz w miejscu przygotowywania posiłków, a także środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne dla pracowników odbierających rzeczy, produkty od dostawców zewnętrznych oraz personelu sprzątającego;
 3. Plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych oraz instrukcje dotyczące prawidłowego mycia rąk przy dozownikach z płynem;
 4. Pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe, zaopatrzone w maseczki i rękawiczki oraz płyn do dezynfekcji rąk (przed wejściem do pomieszczenia);
 5. Pełną informację dotyczącą stosowanych metod zapewniania bezpieczeństwa i procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wszystkim pracownikom jak i rodzicom.

Dyrektor:

 1. Nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników przedszkola zgodnie z powierzonymi im obowiązkami;
 2. dba o to, by w salach, w których spędzają czas dzieci nie było zabawek, przedmiotów, których nie da się skutecznie zdezynfekować;
 3. prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa dzieci w placówce;
 4. kontaktuje się z rodzicem/rodzicami/opiekunem prawnym/opiekunami prawnymi – telefonicznie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u ich dziecka;
 5. współpracuje ze służbami sanitarnymi;
 6. instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia;
 7. zapewnia taką organizację zajęć, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci, a dana grupa będzie przebywać w wyznaczonej, stałej sali, zaś grupą będą się opiekowali Ci sami opiekunowie;
 8. informuje rodziców o obowiązujących w przedszkolu procedurach postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia za pomocą strony internetowej placówki.

Każdy pracownik placówki zobowiązany jest:

 1. Stosować zasady profilaktyki zdrowotnej:
  1. Regularnego mycia rąk przez 20 sekund mydłem i wodą lub środkiem dezynfekującym zgodnie z instrukcją zamieszczoną
   w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych,
  2. Kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia,
  3. Unikania kontaktu z osobami, które źle się czują;
 2. Dezynfekować ręce niezwłocznie po wejściu do budynku placówki;
 3. Informować dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych dzieci;
 4. Postępować zgodnie z zapisami wprowadzonymi Procedurami bezpieczeństwa;
 5. Zachowywać dystans między sobą – minimum 1,5 m.
 6. Pracownik kuchni nie może mieć kontaktu z dziećmi, nauczycielkami, pomocami nauczyciela oraz opiekunkami.

Osoby sprzątające w placówce po każdym dniu myją i/lub dezynfekują:

1. Ciągi komunikacyjne – myją;

2. Poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, z których korzystają dzieci i nauczyciele, drzwi wejściowe do placówki, zabawki, szafki w szatni (powierzchnie płaskie), kurki przy kranach – myją i dezynfekują;

3. Wietrzą pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja, tak aby nie narażać dzieci ani innych pracowników na wdychanie oparów;

 1. Myją i dezynfekują ręce po każdej czynności związanej ze sprzątaniem, myciem, itd.;
 2. Pracują w rękawiczkach.

Nauczycielki, pomoce nauczyciela i opiekunki:

 1. sprawdzają warunki do prowadzenia zajęć –objawy chorobowe u dzieci, dostępność środków czystości i inne zgodnie z przepisami dot. bhp;
 2. myją, dezynfekują zabawki, przedmioty, którymi bawiło się dziecko, jeśli kolejne dziecko będzie korzystało z tego przedmiotu zabawki;
 3. dbają o to, by dzieci regularnie myły ręce w tym po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza;
 4. wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia – przynajmniej raz na godzinę, jeśli jest to konieczne także w czasie zajęć;
 5. prowadzą gimnastykę przy otwartych oknach;
 6. dbają o to, by dzieci z jednej grupy nie przebywały w bliskiej odległości z dziećmi z drugiej grupy;
 7. dbają o to, by dzieci w ramach grupy unikały bliskich kontaktów;
 8. nie organizują w jednym pomieszczeniu zajęć, które skupiają większą liczbę dzieci;
 9. zachowują między sobą w kontaktach odstęp wynoszący co najmniej 1,5 m.

Przyprowadzanie i odbiór dzieci z przedszkola.

 1. Przedszkole pracuje w godzinach od 6:30 do 17:00.
 2. Liczba dzieci w jednej grupie przedszkolnej może wynosić 25
 3. Czas schodzenia się dzieci do przedszkola od 6.30 do 8.00. W wyznaczonym czasie rodzic przyprowadza dziecko i przy wejściu do budynku zdejmuję mu osłonę nosa i ust (w przypadku dzieci 5 i 6 letnich) oraz przekazuje dziecko pracownikowi przedszkola, który pomaga przy jego przebieraniu i odprowadza je do grupy.
 4. Do przedszkola nie będą wpuszczani: dzieci z objawami chorobowymi wskazującymi na infekcję.
 5. Każdorazowo przed wejściem do budynku dzieciom mierzona będzie temperatura. Pomiaru dokonuje wyznaczony przez dyrektora pracownik przedszkola (nauczyciele, pomoce nauczycieli, sprzątaczki/woźne).
 6. Dziecko nie może wnosić do budynku zabawek ani żadnych przedmiotów.
 7. Pracownik dba o to, aby dziecko po wejściu na salę umyło ręce ciepłą wodą i mydłem.
 8. W przypadku stwierdzenia przez pracownika dyżurującego przy drzwiach wejściowych do placówki, objawów chorobowych u dziecka, pracownik nie pozwala wejść dalej i  informuje dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji. Dyrektor lub osoba go zastępująca kontaktuje się (telefonicznie) z rodzicami/opiekunami dziecka i informuje o konieczności kontaktu z lekarzem oraz prosi o informację zwrotną dotycząca zdrowia dziecka.
 9. Czas odebrania dziecka z przedszkola – od 15:30 -17.00. W Wyznaczonym czasie rodzic/opiekun oczekuje na dziecko przy wejściu do budynku przedszkola. Pracownik przedszkola, przyprowadza dziecko, pomaga przy jego przebieraniu się i przekazuje dziecko rodzicowi/opiekunowi, który zabiera go do domu. W przypadku dzieci 5 i 6 letnich, rodzic zakłada dziecku osłonę na nos i usta.
 10. W przypadku gdy dzieci przebywają na placu zabaw, rodzic/opiekun prawny/osoba prawna, odbiór dziecka odbywa się z placu zabaw.

Żywienie

 1. Przedszkole zapewnia wyżywienie dzieciom w czasie ich przebywania na terenie placówki.
 2. Posiłki przygotowywane są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny.
 3. Pracownik kuchni:
 1. Dezynfekuje ręce przed każdym wejściem do pomieszczenia, gdzie przygotowywane są posiłki;
 2. Myje ręce:
  1. przed rozpoczęciem pracy,
  2. przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, ugotowana, upieczona, usmażona,
  3. po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną,
  4. po zajmowaniu się odpadami/śmieciami,
  5. po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji,
  6. po skorzystaniu z toalety,
  7. po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa,
  8. po jedzeniu i piciu;
 1. Myje ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych;
 2. Odbierając produkty dostarczane przez osoby z zewnątrz, zakłada rękawiczki oraz maseczkę ochronną;
 3. Wyrzuca rękawiczki/myje rękawiczki i wyrzuca wszelkie opakowania, w których zostały dostarczone produkty do worka na śmieci i zamyka go szczelnie; jeśli rozpakowanie produktu w danym momencie nie jest możliwe lub musi on pozostać w opakowaniu, pracownik kuchni myje/dezynfekuje opakowanie;
 4. Po zakończonej pracy, dezynfekuje blaty kuchenne oraz inne sprzęty, środkami zapewnionymi przez dyrektora placówki;
 5. Myje naczynia, sztućce w zmywarce w temperaturze 60 stopni C przy użyciu detergentów do tego służących/wyparza naczynia i sztućce, którymi były spożywane posiłki.
 6. Posiłki dla dzieci odbierane są z kuchni tak, aby pracownik kuchni nie miał kontaktu z pomocami i opiekunkami dzieci.
 7. Dzieci posiłki spożywają przy stolikach w jadalni i w auli, w przypadku większej ilości grup i dzieci w swoich salach, a po zjedzeniu pracownicy myją i dezynfekują powierzchnię stołów oraz krzesła (poręcze, oparcia, siedziska), przy których spożywane były posiłki.
 8. Posiłki dzieciom podają woźne i pomoce.

Wyjścia na zewnątrz

 1. Przedszkole nie będzie organizowało wyjść, spacerów poza teren przedszkola.
 2. W przypadku, gdy pogoda na to pozwoli, dzieci będą korzystały z placu zabaw.
 3. Na placu zabaw może przebywać jednocześnie  jedna grupa.
 4. Urządzenia znajdujące się na terenie placu zabaw są dezynfekowane po każdej grupie.
 5. Plac zabaw zamknięty jest dla rodziców/opiekunów prawnych/osób upoważnionych do odbioru dzieci i innych osób postronnych.

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19

 1. W przedszkolu wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe. Pomieszczenie to zostało zaopatrzone
  w maseczki, rękawiczki, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk.
 2. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka (takich jak kaszel, gorączka, duszności, katar), dziecko jest niezwłocznie izolowane
  od grupy – służy do tego specjalnie przygotowane pomieszczenie.
 3. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę  go zastępującą.
 4. Dyrektor kontaktuje się niezwłocznie – telefonicznie z rodzicem/rodzicami/opiekunem/opiekunami dziecka i wzywa do niezwłocznego odbioru dziecka z placówki informując o powodach.
 5. W przypadku ignorowania prośby o odbiór dziecka podejrzanego o zarażenie, Dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Epidemiologiczną.
 6. Wskazany przez dyrektora pracownik kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych dzieci z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji.
 7. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika przedszkola, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu
  z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną i rękawiczki.
 8. Rodzice izolowanego dziecka odbierają je z placówki przy głównych drzwiach wejściowych do budynku placówki.
 9. W przypadku wystąpienia u pracownika placówki będącego na stanowisku niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę i informuje dyrektora lub osobę wyznaczoną o podejrzeniu – zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia.
 10. Dyrektor lub osoba wyznaczona wstrzymuje przyjmowanie do przedszkola kolejnych dzieci do czasu wymycia i dezynfekcji obszaru, w którym przebywał i poruszał się pracownik.
 11. Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną i wprowadza do stosowania na terenie placówki instrukcje i polecenia przez nią wydane.
 12. Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia COVID-19 jest niezwłocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną.
 13. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte
  i dezynfekowane są powierzchnie dotykowe.
 14. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
 15. Dyrektor na podstawie wytycznych, instrukcji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań
  w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia.
 16. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała
  w ostatnim tygodniu w placówce, Dyrektor niezwłocznie kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania.

Przepisy końcowe

 1. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w przedszkolu od dnia 1 września 2020 r. do czasu ich odwołania.
 2. Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani się do ich stosowania i przestrzegania.

Wronki, 24 sierpnia 2020 r.